Sund Bredbånd

Grendafiber

Få fiber ved hjelp av egeninnsats

Sørg for graving – vi fikser resten!

Hva er grendafiber?

Norge består av mange grisgrendte kommuner, med svært liten befolkningsandel bosatt i tettbebygde strøk. Kostnadene i forbindelse med utbygging av fiber er i stor grad avhengig av avstand. Sund Bredbånd har for tiden fullt fokus på utbygging av fiber, men siden en slik utbygging er svært ressurs- og kostnadskrevende, vil de tettest bebygde områdene bli prioritert først.

Sund Bredbånd lanserer derfor et nytt konsept: Grendafiber

Grendafiber innebærer et samarbeid mellom Sund Bredbånd og en lokal ildsjel eller et grendelag, der vi legger til rette for egeninnsats, slik at det er mulig å bygge ut fiber til flere.

Etableringskostnaden for tilkobling til fiber vil vanligvis være kr 0,-* i forbindelse med grendafiberprosjekter. Etableringskostnad avklares alltid før oppstart.

*kan avvike ved mer omfattende prosjekter

Hvem gjør hva?

Et grendafiberprosjekt forutsetter et tett samarbeid mellom Sund Bredbånd og den lokale ildsjelen/grendelaget, der aktørene har klart definerte ansvarsområder.

Prosess og ansvarsfordeling:

1. Forarbeid

De som er interessert, tar kontakt med Sund Bredbånd, som kartlegger om prosjektet kvalifiserer som grendafiber. Deretter starter Sund Bredbånd evt. intern planlegging og kostnadsestimering, samt synliggjøring av egeninnsats.

2. Hva man selv skal sørge for

  • Kartlegge interessen for å få fiber i området og legge til rette for bestilling av fiber
  • Inngå formell avtale inkl. ansvarsavklaringer
    Sund Bredbånd overtar først eierskap og driftsansvar for fiberkabel ved overtakelse av prosjektet, og svarer fra det tidspunkt for innholdet i den formelle avtalen.
  • Sørge for graving og anleggelse av grøft, legging av rør, samt gjengraving, i egen regi*
    Dette innebærer at vi må sørge for at den som utfører gravearbeidene har nødvendige offentlige godkjenninger, at alle offentlige tillatelser er innhentet, og at det er innhentet tilstrekkelige rettigheter i grunnen.

* forutsetter frostfritt i bakken

3. Fiberblåsing/skjøting

Sund Bredbånd fører frem fiber i de nedgravde rørene.

4. Tilkobling

Sund Bredbånd kobler opp hvert enkelt hus til fiber.

Retningslinjer for graving

Informasjon om retningslinjer for graving finner du her.

Interessert?

Meld din interesse for grendafiber pr. epost til post@sundb.no
Du kan også ringe oss på telefon 40 00 10 26.